Článek 1

Základní ustanovení

Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí o.s. (dále jen Spolek) je dobrovolné nepolitické občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Článek 2

 • Název

  Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí o.s.

 • Sídlo

  Palackého 330, Lomnice 679 23

Článek 3

Cíl činnosti

 • ochrana životního prostředí, ekologicky šetrného hospodaření, zneškodňování odpadů a ochrany spotřebitele a dalších prostředků, směřující k trvale udržitelnému způsobu života regionu
 • ochrana a tvorba veřejné zeleně
 • ochrana památek všeho druhu
 • propagace a prosazování principů občanské společnosti
 • podpora infrastruktury cestovního ruchu
 • podpora kulturního života regionu

Článek 4

Členství ve Spolku, práva a povinnosti

 1. Členové Spolku mohou být osoby fyzické i právnické (vždy bezúhonné), u osob mladších 18 let je třeba souhlas rodičů.
 2. Členem se stává ten, kdo souhlasí se stanovami a zaplatí roční členský příspěvek. Ve výjimečných případech může být člen zproštěn placení ročního poplatku. To však musí být vždy odsouhlaseno valnou hromadou v nadpoloviční většině. Výše členského příspěvku na činnost sdružení je stanovena pro každý rok valnou hromadou. Valná hromada rovněž stanoví termín jejich zaplacení. Důchodci a studenti budou platit 50 % výše členského poplatku.
 3. Práva jsou volit, být volen, vystoupit ze Spolku, podílet se na veškeré činnosti, minimálně jednou ročně se zúčastnit valné hromady.
 4. Povinností je uhradit členský příspěvek a alespoň jedenkrát ročně se zúčastnit spolkové akce.
 5. V případě neplnění povinností, neplacení členského příspěvku (krom výjimečných případů, kdy je člen zproštěn povinnosti platit členský příspěvek) nebo zpronevěřením se cílům Spolku, může být člen vyloučen. Vyloučení je odhlasováno všemi členy Spolku na valné hromadě nadpolovičním počtem hlasů.
 6. Členství též zaniká vystoupením ze Spolku na vlastní žádost a úmrtím člena.
 7. Čestní členové – kterými jsou výlučně fyzické osoby, kterým bude toto členství uděleno Valnou hromadou za vynikající zásluhy o naplňování cílů a idejí, které Spolek šíří.

Článek 5

Orgány Spolku a vymezení jejich působnosti

 1. Orgány Spolku jsou: valná hromada, předseda Spolku, místopředseda Spolku.
 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku. Valnou hromadu svolává předseda Spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Valnou hromadu svolává předseda vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Spolku. Valná hromada zejména:
  • rozhoduje o změnách stanov Spolku,
  • schvaluje rozpočet Spolku,
  • schvaluje účetní závěrku hospodaření,
  • schvaluje výši ročních členských příspěvků na činnost Spolku,
  • volí předsedu a místopředsedu Spolku,
  • rozhoduje o přijetí nových členů, zrušení členství,
  • rozhoduje o zrušení Spolku.

  Rozhodnutí valné hromady je přijato, jestliže se pro něj vyjádří nadpoloviční většina přítomných. Každý člen má při hlasování na valné hromadě jeden hlas bez ohledu na výši jeho členského vkladu. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který patří mezi archiválie Spolku.

 3. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Předseda Spolku zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Předseda Spolku řídí veškerou činnost Spolku a odpovídá za hospodaření Spolku. V případě nepřítomnosti jmenuje předseda Spolku jako svého dočasného zástupce místopředsedu Spolku.
 4. Místopředseda Sdružení vykonává v případě pověření předsedou všechny povinnosti předsedy v plném rozsahu.

Článek 6

Hospodaření Spolku

 1. Zdroji příjmů Spolku jsou zejména členské příspěvky, dary, granty, dotace, příjmy plynoucí z činnosti a majetku Spolku a případné vedlejší hospodářské činnosti.
 2. Spolek vede účetnictví podle platných právních předpisů a po skončení každého účetního období schvaluje účetní uzávěrku.

Článek 7

Trvání Spolku a úprava majetkových poměrů

Spolek je právnickou osobou, která vzniká dnem registrace příslušným státním orgánem. Spolek je založen na dobu neurčitou. Na trvání Spolku nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů. Počet členů Spolku není nijak omezen, avšak více než tři. V případě menšího počtu členů než tři, Spolek zaniká. Zánik Spolku musí být oznámen Ministerstvu vnitra.

Článek 8

Zánik Spolku

Spolek zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením. O tomto rozpuštění nebo sloučení může rozhodnout pouze valná hromada 2/3 většinou hlasů všech členů,
 2. pravomocným rozhodnutím ministerstva.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

Výklad stanov ve sporných případech rozhoduje valná hromada hlasováním pro každý jednotlivý případ. Rovněž tak rozhoduje hlasováním o vnitřních záležitostech Spolku, které nelze řešit podle žádného ustanovení těchto stanov. Přitom vychází ze zásad, na kterých stanovy spočívají.