Valná hromada proběhla 10.12.2008 v 19.00 hod. Zúčastnilo se 8 členů.

Program

 1. Prezence
 2. Zhodnocení práce za rok 2008
 3. Občerstvení
 4. Plán práce na rok 2009
 5. Volba předsedy a místopředsedy na rok 2009
 6. Diskuse

Program byl schválen všemi členy spolku.

Prezence

Na Valné hromadě bylo přítomno 8 členů.

Zhodnocení práce OSLA za rok 2008

K dnešnímu dni byly uskutečněny tři kulturní akce a tři brigády.

 • Úprava hrobky Serényiů

  brigáda proběhla 8.3.2008 – byly provedeny úpravy zeleně a násladně spáleny vykácené křoviny.

 • Čištění potoka Besénku a zámeckého lesoparku

  proběhlo 26.4.2008.

 • Práce na kaštanové aleji

  kácení kaštanů, úklid po kácení a úprava mýtiny, kde bude posezení. Tuto akci spolku pomohli zajistit finančně i technikou LČR. 3. brigády k této akci byly provedeny v termínech 4.10.2008, 8. a 15. 11.2008.

 • Výlet do Jindřichova Hradce

  proběhl úspěšně a bez újmy na zdraví zúčastněných.

 • Letní sborová dílna

  organizaci si zajišťoval sbor LSDa – ostatní se zúčastnili jako diváci a posluchači. Připravené koncerty byly nezapomenutelným zážitkem.

 • Dny Evropského kulturního dědictví

  kulturní akci, kde byly zajištěny prohlídky s průvodcem, zpěv sboru LSDa v kapli a občerstvení navštívilo zhruba 350 návštěvníků.

Občerstvení

Tentokrát se o občerstvení postarala restaurace Fortika za finančního přispění Městyse Lomnice.

Plán práce na rok 2009

 • Hrobky Serényiů

  spolek bude pokračovat v dokončení parkové úpravy. Postupné vykácení tújí a vysázení sazenic tisu červeného. Návrh na parkovou úpravu stráně nad hrobkami, který by měl provést odborník (např. paní Lacinová) a následná realizace ve spolupráci s Městysem Lomnice.

  Žádost o dotaci na dokončení parkové úpravy po vyhlášení kulturní památkou.

 • Návrh na kulturní památku

  hrobky Serényiů a velký kříž uprostřed hřbitova. Návrh byl podán v roce 2008.

 • Čištění potoka

  pokračovat v roce 2009 a dokončit vyčištění Besénku.

 • Letní sborová dílna

  2.7. – 7.7. 2009 proběhne 2. ročník. Očekává se jednou takový nárůst účastníků. Byla schválena dotace ve výši 20.000 Kč od Městyse Lomnice. Bude nutno zažádat o dotace z Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje.

 • Dny Evropského kulturního dědictví

  v roce 2009 spolek opět zorganizuje tuto úspěšnou kulturní akci. Spolek vydá informační letáky k této akci.

 • Kaštanová alej

  pokračovat v úspěšně rozpracované práci na obnově aleje. Dokončení mýtinky a oplocenky.

 • Výlet

  navázat spolupráci se spolkem v jiném městě a zorganizovat poznávací zájezd. Každý člen navrhne svoji variantu.

 • Dlouhodobý plán

  výsadba stromů v okolí Lomnice a Řepky.

Volba předsedy a místopředsedy na rok 2009

Jednomyslně odhlasována předsedkyně Barbora Pavlišová a místopředseda Michal Konečný.

Diskuse

 • Noční prohlídky památek

  zpestřit prohlídky kulturních památek i o noční prohlídky s přednáškou.

 • Busta Leo Eitingera

  Lomnický rodák. Světoznámý psycholog, který působil jako profesor psychologie v Oslu. Zažádat o dotaci na bustu. Navázat spolupráci s velvyslanectvím v Norsku.

 • Stezka

  rozběhnout spolupráci na vlastivědné stezce Městyse Lomnice. Přispět na jednu z tabulí a pokud možno získat dotaci.