Valná hromada proběhla 11.10.2009 v 18.00 hod. Zúčastnilo se 10 členů a 5 hostů.

Program

 1. Prezence

  zrušení členství

 2. Volba nového vedení, změna adresy spolku
 3. Zhodnocení práce za rok 2009
 4. Granty pro rok 2010
 5. Výstavy 2010
 6. Účetní závěrka
 7. Diskuse

Program byl schválen všemi členy spolku.

Prezence

Na schůzce bylo přítomno 10 členů a 5 hostů.

Bylo zrušeno členství B. Pavlišové a L. Pavlišové na vlastní žádost.

Volba vedení spolku, změna adresy

Novou předsedkyní spolku byla zvolena Milada Fialová, datum narození 26.7.1966 (všemi přítomnými).

Místopředsedou byl znovu zvolen Michal Konečný, datum narození 19.5.1982 (všemi přítomnými).

Zároveň byla provedena změna adresy spolku:

Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí, Školní 303, Lomnice 679 23.

Kontakt – m.f.lomnice@seznam.cz.

Zhodnocení práce za rok 2009

 • Mýtinka

  v letošním roce byla dokončena výsadba části lipové aleje. Podařilo se ve spolupráci s Lesy ČR umístit odpočívadlo, housenku (dětská přelézačka) a vybudovat dřevěné schody k potoku. Na poslední brigádě, která proběhla 10.10. 2009, byly vykopány drenážní jámy k uložení odtokových hadic.

  Další brigáda by měla proběhnout 7.11. 2009 – uložení hadic, zasypání a podkopání odtoku pod silnicí, kde je třeba zajistit techniku.

  Nákup potřebného materiálu zajistí A. Harvan – financování zajistí městys Lomnice.

  V příštím roce by měla být Mýtinka doplněna ještě o informační tabuli.

 • Hrobky Serényiů

  pan Sehnal přislíbil dodání sazenic tisu do 14 dní a OSLO se bude podílet na pomoci při výsadbě. Před výsadbou by mělo dojít k vykácení starých přerostlých stromů.

  Další práce závisí na uznání hrobek jako kulturní památky, kde bude možno další náklady hradit z grantových příspěvků.

 • Dosázení ovocných stromů

  do jara bude nutné zjistit od vlastníků, zda budou souhlasit s výsadbou stromů v části Brusná – Řepka. V případě souhlasu se bude projednávat s institucemi o povolení k výsadbě. Následně B. Antonová podá grant na financování této akce.

  V katastru Lomnice budou probíhat pozemkové změny, při kterých vzniknou nové kvalitní polní cesty a bude zde v budoucnu možnost výsadby stromů.

 • Josef Uher 101. výročí

  6.12.2009 bude uspořádáno malé setkání s lampiony k 101. výročí narození J. Uhra — recitace při lampionech u busty, občerstvení v synagoze.

Granty pro rok 2010

Bude nutné připravit podklady pro budoucí granty, které bude zpracovávat B. Antonová ve spolupráci s městysem.

Městys Lomnice podal grant na naučnou stezku, která by měla vést z Borače od nádraží přes Veselský Chlum na Lomnici a po lomnických památkách.

V případě vyhlášení grantu bude z tohoto plynout práce pro OSLO a finanční zajištění z tohoto grantu.

Výstavy 2010

Byl schválen termín (srpen 2010) pro výstavu fotografií tišnovského fotoklubu.

Bylo navrženo uspořádání výstavy fotografií a soch Nikose Armutidise (zatím bez termínu).

Účetní závěrka

Vzhledem k mimořádnému termínu Valné hromady nebyla účetní závěrka za rok 2009 dokončena. Bude zveřejněna na březnové schůzce 2010.

Diskuse

 • Návrh na vyhledání vhodné místnosti, která by byla používána jako klubovna OSLO

  byl požádán pan starosta o pomoc v této záležitosti.

 • Busta Leo Eitingera

  zatím nebylo vybráno místo k usazení busty. V roce 2012 bude mít tento významný rodák z Lomnice a uznávaný psycholog 100. výročí narození.

 • Byla oslovena Norská nadace

  zatím bez odezvy. B. Antonová se snaží spojit s psychiatrickou společností k uspořádání sympózia a případnému odhalení busty, kterou by vytvořil sochař N. Armutidis.

 • Byla navržena jarní akce spojená s židovskými svátky

  zatím jen jako návrh.