Valná hromada proběhla 7.12.2011 v 19.00 hod. Zúčastnilo se 12 členů.

Program

 1. Prezence
 2. Zhodnocení roku 2011
 3. Plán na rok 2012
 4. Granty
 5. Účetní závěrka
 6. Diskuse

Program byl schválen všemi členy spolku.

Prezence

Na schůzce bylo přítomno 12 členů.

Zhodnocení roku 2011

Čtvrtý rok fungování spolku byl opět plný práce, úspěšných akcí i nových zkušeností. Především s granty, kde máme trochu problémy s vyúčtování z nedostatku zkušeností.

 • Výsadba aleje Řepka—Brusná

  podařilo se úspěšně vysadit 90 stromků Jeřábu. Výsadba proběhla 16.4.2011 za téměř 100% účasti členů i pomocníků z řad lomnických dobrovolníků. Čeká nás péče o alej a případné dosázení zašlých stromků. Vyúčtování grantu proběhlo s drobnými problémy, kdy nám Nadace Partnerství neuznala všechny předložené účtenky. Tím pádem bylo vynaloženo zbytečně 1870 Kč navíc z účtu spolku a je nutné v příštích vyúčtováních za granty toto pečlivěji hlídat.

  Z letního čísla lomnického zpravodaje:

  Na jaře 2010 přišel člen Okrašlovacího spolku pro Lomnici a okolí Alexander Harvan s návrhem obnovit alej mezi Řepkou a zastávkou Brusná. Chtěl tím upozornit na skutečnost, že i když jsou aleje velmi významným estetickým i praktickým krajinářským prvkem, pomalu z naší krajiny mizí.

  Okrašlovací spolek následně požádal Nadaci Partnerství o příspěvek na výsadbu v rámci programu Malé granty (Strom života), což je podpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti, tedy projektů, které přispívají ke zkvalitnění životního prostředí.

  Nadace Partnerství nám poskytla grant ve výši 20 000 Kč, za něž bylo nakoupeno 90 stromků, nářadí a pořízeny tiskoviny s programem Okrašlovacího spolku pro Lomnici a okolí, který souvisí s ochranou přírodního bohatství Lomnicka a s úpravou zeleně v obci.

  Před vlastní výsadbou proběhla mnohá jednání. Městys Lomnice obnovu aleje podpořil bez výhrad. Správce komunikací, což je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, navrhl několik úprav původního projektu: namísto plánovaných ovocných stromů byly vysazeny jeřáby (kvůli složitější údržbě a „bezpečnostním“ rizikům ovocných stromů), stromy nebyly umísťovány ve vnitřních obloucích zatáček. Další jednání se týkala vlastníků přilehlých zemědělských ploch: přímo na místě jsme s majitelem jednoho z pozemků a s Antonínem Tomanem ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje vyznačili místa, kde stromy mohou být vysazeny, tak aby nebránily ani provozu na komunikaci, ani obsluze zemědělské plochy.

  Výsadba proběhla v sobotu 16. dubna dopoledne a do práce se zapojilo 15 členů spolku a přátel. Všech devadesát jeřábů (sorbus acuparia) se výborně ujalo, jsou zdravé, zelené, po odkvětu. Na to, jak se jeřabiny začnou zabarvovat do oranžova či do červena, se už běžte podívat sami…

  A co čeká Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí v dalších měsících? Už teď si zapište do diáře datum 17. září, kdy oslavíme tradiční Dny evropského dědictví – tentokrát se zaměříme na židovskou část městyse, položíme tzv. Stolpersteine (kameny zmizelých) a připomeneme si blížící se sté výročí narození významného lomnického rodáka, lékaře a humanisty Lea Eitingera.

 • Noční prohlídka

  druhý ročník noční prohlídky byl pod názvem Zámek v proudu času — tato prohlídka byla neobyčejně vtipná a rozhodně se dobře bavili členové spolku i návštěvníci.

  Z lomnického zpravodaje:

  Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí ve spolupráci se SOU a SOŠ SČMSD a městysem Lomnice zpestřili i letošní turistickou sezónu noční prohlídkou na zámku.

  Zámek v proudu času byl název více než výstižný. Prohlídku zahájil dělostřelec Božej slavnostní salvou a byl vyznamenán paní hraběnkou, která mu připnula odznak Okrašlovacího spolku.

  U vstupu návštěvníky přivítal s budovatelským pozdravem průvodce s pionýrkou z padesátých let, do knihovny návštěvníky zavedl elegantní pár z třicátých let minulého století, kde se dohadovala madam v klobouku se slečnou knihovnicí. V rytířském sále se zjevila Bílá paní ve svém bílém rouše a už návštěvníky na chodbě popohánějí uklízečky pometlem. Před kaplí došlo k šarvátce, kde rytíř bránil paní hraběnku před zlotřilým manželem.

  V zámecké kapli paní hraběnka pověděla něco o historii kaple a Adam Havelka zahrál na violoncello.

  U schodiště se průvodkyně ze středověku dožaduje pomoci, protože musí nanosit vodu ze studně a ve středověkém sklepení čeká kat s žalářníkem, kteří jsou obzvlášť krutí ve vymýšlení tělesných trestů.

  Celý večer byl doprovázen bohatým kulturním program.

  Na prvním nádvoří se mohli zapojit děti do programu s divadlem Paravánek, také zde hrála k poslechu skupina Cirkus Cermague a Beata Bocek.

  Na druhém nádvoří nám opět zahrála skupina Žalozpěv a dodala celému večeru patřičnou atmosféru.

  Okrašlovací spolek děkuje Ing. Procházkové a zaměstnancům zámku za pomoc při organizaci noční prohlídky, městysi Lomnice za finanční a organizační podporu, všem účinkujícím a ostatním, kteří tuto akci podpořili a pomáhali.

 • Výstava fotografií

  vernisáž proběhla 7.8.2011. Výstava byla věnována historickým fotografiím Lomnice a amatérskému fotografovi Františku Marečkovi. Výstavu připravil Mirek Zavadil a Andrea Mikitová.

 • Dny evropského dědictví

  Letošní DeD byli nejvýznamnější akcí spolku. V letošním roce se odhalili první Stolpersteiny na Lomnici.

  S návrhem na položení kamenů přišla B. Antonová. Déky A. Mikitové se podařilo pozvat na položení kamenů členy rodiny Liebesných, někteří přijeli až z Izraele. Byl to tedy svátek významný nejen pro nás, ale i pro rodinu, kde se někteří z nich viděli vůbec poprvé.

  Po celý den mohli návštěvníci posedět v parku Židovského náměstí, kde hrála k poslechu hudební skupina Hachucpa a tanečníci skupiny Yocheved předvedli židovské tance. Ve stánku s občerstvením byli k ochutnání typické židovské recepty – např. šoulet, mrkvový cimes, jablkové řezy Flúdn a další dobroty.

  Před synagogou pokračovala výstava historických fotografií Lomnice a dalším zpestřením bylo nahlédnutí do dvorků bývalého židovského ghetta.

  Jako každý rok i ostatní lomnické památky byly otevřené a zpestřené historickým výkladem.

  Z lomnického zpravodaje:

  Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se účastní mezinárodního projektu pokládání pamětních kamenů – Stolpersteinů, které mají připomínat osudy lidí odvlečených násilně v letech 1933 – 1945 do nacistických koncentračních táborů, kde byli většinou zavražděni. Nejedná se jen oŽidy, ale i o Romy, české občany, odbojáře, svědky Jehovovy apod.

  Zakladatelem projektu je německý umělec Günter Demnig, který své první Stolpersteiny položil v roce 1996 nelegálně v Kolíně nad Rýnem a Berlíně, poté s podporou úřadů na mnoha místech v Německu.

  V letech 2000 – 2010 byly položeny Stolpersteiny v Nizozemí, Rakousku, Maďarsku, České republice, Itálii, atd. Dodnes bylo realizováno na 25 tisíc Stolpersteinů a mnoho dalších bude položeno i letos. V ČR můžete Stolpersteiny vidět v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Kolíně, Neratovicích a Třeboni. Ve dnech 14.—16. června 2011 bude pan Demnig pokládat nové Stolpersteiny v Praze, Teplicích, Brně a Olomouci.

  Stolpersteiny – doslova přeloženo – kameny, o které zakopnete, jsou žulové kostky o rozměrech 10x10 cm, do jejichž svrchní části je vsazena mosazná tabulka s údaji o odvlečených lidech. Kameny se pokládají do chodníku před dům, kde dotyční lidé prokazatelně žili a odkud byli odvlečeni. Speciálním betonem se osadí do chodníku a přizpůsobí okolní dlažbě. Kameny nevyčnívají nad povrch chodníku a nebrání v chůzi.

  Většinou se osazují Stolpersteiny pro celé rodiny, aby jejich členové nakonec měli, alespoň symbolicky, společný náhrobek. Po osazení kamenů se informace o Stolpersteinech včetně fotografií a dokumentů, gps souřadnic a místních map ukládají do společné evropské databáze.

  Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se soustřeďuje na vyhledávání informací, dokumentů a fotografií o zavražděných lomnických Židech, kontaktování příbuzných obětí, spolupracuje s pražskou pobočkou Stolpersteine, o.s. a s organizací Stolpersteine pana G. Demniga v Kolíně nad Rýnem.

  První Stolpersteiny pro rodinu Liebesných budou položeny dne 17. 9. 2011 u příležitosti oslav Dnů evropského dědictví. Kladení kamenů bude jednorázová akce s doprovodným kulturním programem, na kterou přislíbili účast rodinní příslušníci, zástupci Městyse Lomnice, Stolpersteine o.s., Židovské obce v Brně a další.

 • První lomnický jarmark

  proběhl první Adventní sobotu v sálu lomnické sokolovny. Podařilo se pozvat opravdu zajímavé řemeslníky. Radost jsme měli hlavně z místních a z blízkého okolí. Doufáme, že pokud bude další ročník jarmarku, že se nám přihlásí co nejvíce místních šikovných občanů.

  Mohli jste vidět jak se vyrábí vyřezávané svíčky paní Skalníkové, mistra cechu drátenického pana Bareše, mistra kováře pana Volánka, z největší dálky za námi přijeli s vyřezávanými ozdobami z chráněné dílny Ponny Dekor Česká Třebová. Dále jste mohli vidět krásu modrotisku z Olešnické dílny od Danzingerů. S Danzingerovými jsme zažili moc milé povídání, kde nám pan majitel pověděl, že jeho dědeček jezdíval v třicátých letech minulého století na jarmarky s modrotiskem do Lomnice a sháněl se po historických fotkách z těchto jarmarků. Pokud by bylo možné takovou to fotku zapůjčit byli bychom rádi.

  V Ježiškově dílně si mohli děti vyrobit malý dárek v podobě ozdobeného jablíčka.

  Odpoledne nám k poslechu vyhrávala cimbálová muzika Tomáše Zouhara.

  Řemeslníků jste mohli vidět pětadvacet. Také občerstvení bylo možné zakoupit nejen před sokolovnou, ale i v sokolovně, kde se o něj postarala paní Blanka Kadlecová.

  Jana Čechová připravila zajímavou výstavu historických kostýmů a ukázku staročeských Vánoc s ochutnávkou cukroví.

  Zvláštní poděkování patří manželům Bednářovým, kteří perfektně připravili celý sál sokolovny a splnili každé naše přání.

  Děkujeme všem místním i přespolním řemeslníkům, kteří nám pomohli vytvořit krásnou předvánoční atmosféru a především Městysi Lomnice bez jejíchž podpory by tento jarmark nemohl být realizován.

Plán na rok 2012

 • duben

  dosazení stromků v aleji, obnovení lesní cesty na Veselí

 • květen

  procházka Brnem

 • červenec

  výstava fotografií

 • září

  Dny evropského dědictví

 • listopad

  jarmark

Granty

 • Grant od JMK, městyse Lomnice, Nadace obětem holocaustu

  na bustu Leo Eitingera — odhalení na Dny evropského dědictví.

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka je ve zpracování. Bude uvedena v prvním zápisu roku 2012. Stav účtu 5.673.26 Kč — spolkové poplatky.

Diskuse

  Návrh B. Antonové na rozšíření kulturního programu v souvislosti s výročím Lea Eitingera. Konference psychiatrů v Brně, překlad životopisné knihy — spolupráce s Norskými fondy a Masarykovou universitou.